Publications by 'Mallikarjunachari V. N. Uppuladinne'