Publications by 'Shonali Priyadarsini Krishnaswamy'