Publications by 'Sissi Marilia dos Santos Forghieri Pereira'