Publications by 'Vishnukumar Balavenkataraman Kadhirvelu'