Bibliography: Key Publications (Summary)

Score
BravenboerV040.0
GroenewegenV080.0
BravenboerDOV060.0
HemelKGV-20100.0
KatsJNV090.0
KatsV100.0
HemelGKV110.0
BravenboerKVV080.0
DolstraVJ040.0
Visser070.0
Visser050.0
BravenboerDV-SCP-20090.0
BravenboerV080.0
Visser020.0
VisserBT980.0