DAPV: Diagnosing Anomalies in MANETs Routing With Provenance and Verification

Teng Li 0003, Jianfeng Ma, Qingqi Pei, Houbing Song, Yulong Shen, Cong Sun 0001. DAPV: Diagnosing Anomalies in MANETs Routing With Provenance and Verification. IEEE Access, 7:35302-35316, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.