A Resting-State Brain Functional Network Study in MDD Based on Minimum Spanning Tree Analysis and the Hierarchical Clustering

Xiaowei Li 0005, Zhuang Jing, Bin Hu 0001, Jing Zhu, Ning Zhong 0001, Mi Li, Zhijie Ding, Jing Yang, Lan Zhang, Lei Feng, Dennis Majoe. A Resting-State Brain Functional Network Study in MDD Based on Minimum Spanning Tree Analysis and the Hierarchical Clustering. Complexity, 2017, 2017. [doi]

Authors

Xiaowei Li 0005

This author has not been identified. Look up 'Xiaowei Li 0005' in Google

Zhuang Jing

This author has not been identified. Look up 'Zhuang Jing' in Google

Bin Hu 0001

This author has not been identified. Look up 'Bin Hu 0001' in Google

Jing Zhu

This author has not been identified. Look up 'Jing Zhu' in Google

Ning Zhong 0001

This author has not been identified. Look up 'Ning Zhong 0001' in Google

Mi Li

This author has not been identified. Look up 'Mi Li' in Google

Zhijie Ding

This author has not been identified. Look up 'Zhijie Ding' in Google

Jing Yang

This author has not been identified. Look up 'Jing Yang' in Google

Lan Zhang

This author has not been identified. Look up 'Lan Zhang' in Google

Lei Feng

This author has not been identified. Look up 'Lei Feng' in Google

Dennis Majoe

This author has not been identified. Look up 'Dennis Majoe' in Google