A Resting-State Brain Functional Network Study in MDD Based on Minimum Spanning Tree Analysis and the Hierarchical Clustering

Xiaowei Li 0005, Zhuang Jing, Bin Hu 0001, Jing Zhu, Ning Zhong 0001, Mi Li, Zhijie Ding, Jing Yang, Lan Zhang, Lei Feng, Dennis Majoe. A Resting-State Brain Functional Network Study in MDD Based on Minimum Spanning Tree Analysis and the Hierarchical Clustering. Complexity, 2017, 2017. [doi]

Bibliographies