Introducing glycomics data into the Semantic Web

Kiyoko F. Aoki-Kinoshita, Jerven Bolleman, Matthew P. Campbell, Shin Kawano, Jin-Dong Kim, Thomas Lütteke, Masaaki Matsubara, Shujiro Okuda, René Ranzinger, Hiromichi Sawaki, Toshihide Shikanai, Daisuke Shinmachi, Yoshinori Suzuki, Philip Toukach, Issaku Yamada, Nicolle H. Packer, Hisashi Narimatsu. Introducing glycomics data into the Semantic Web. J. Biomedical Semantics, 4:39, 2013. [doi]

Authors

Kiyoko F. Aoki-Kinoshita

This author has not been identified. Look up 'Kiyoko F. Aoki-Kinoshita' in Google

Jerven Bolleman

This author has not been identified. Look up 'Jerven Bolleman' in Google

Matthew P. Campbell

This author has not been identified. Look up 'Matthew P. Campbell' in Google

Shin Kawano

This author has not been identified. Look up 'Shin Kawano' in Google

Jin-Dong Kim

This author has not been identified. Look up 'Jin-Dong Kim' in Google

Thomas Lütteke

This author has not been identified. Look up 'Thomas Lütteke' in Google

Masaaki Matsubara

This author has not been identified. Look up 'Masaaki Matsubara' in Google

Shujiro Okuda

This author has not been identified. Look up 'Shujiro Okuda' in Google

René Ranzinger

This author has not been identified. Look up 'René Ranzinger' in Google

Hiromichi Sawaki

This author has not been identified. Look up 'Hiromichi Sawaki' in Google

Toshihide Shikanai

This author has not been identified. Look up 'Toshihide Shikanai' in Google

Daisuke Shinmachi

This author has not been identified. Look up 'Daisuke Shinmachi' in Google

Yoshinori Suzuki

This author has not been identified. Look up 'Yoshinori Suzuki' in Google

Philip Toukach

This author has not been identified. Look up 'Philip Toukach' in Google

Issaku Yamada

This author has not been identified. Look up 'Issaku Yamada' in Google

Nicolle H. Packer

This author has not been identified. Look up 'Nicolle H. Packer' in Google

Hisashi Narimatsu

This author has not been identified. Look up 'Hisashi Narimatsu' in Google