Introducing glycomics data into the Semantic Web

Kiyoko F. Aoki-Kinoshita, Jerven Bolleman, Matthew P. Campbell, Shin Kawano, Jin-Dong Kim, Thomas Lütteke, Masaaki Matsubara, Shujiro Okuda, René Ranzinger, Hiromichi Sawaki, Toshihide Shikanai, Daisuke Shinmachi, Yoshinori Suzuki, Philip Toukach, Issaku Yamada, Nicolle H. Packer, Hisashi Narimatsu. Introducing glycomics data into the Semantic Web. J. Biomedical Semantics, 4:39, 2013. [doi]

Bibliographies