PLU-MCN: Perturbation learning enhanced U-shaped multi-graph convolutional network for traffic flow prediction

Yin-Xin Bao, Qinqin Shen, Yang Cao 0014, Quan Shi. PLU-MCN: Perturbation learning enhanced U-shaped multi-graph convolutional network for traffic flow prediction. Information Fusion, 104:102213, April 2024. [doi]

Authors

Yin-Xin Bao

This author has not been identified. Look up 'Yin-Xin Bao' in Google

Qinqin Shen

This author has not been identified. Look up 'Qinqin Shen' in Google

Yang Cao 0014

This author has not been identified. Look up 'Yang Cao 0014' in Google

Quan Shi

This author has not been identified. Look up 'Quan Shi' in Google