Think Your Artificial Intelligence Software Is Fair? Think Again

Rachel K. E. Bellamy, Kuntal Dey, Michael Hind, Samuel C. Hoffman, Stephanie Houde, Kalapriya Kannan, Pranay Lohia, Sameep Mehta, Aleksandra Mojsilovic, Seema Nagar, Karthikeyan Natesan Ramamurthy, John T. Richards, Diptikalyan Saha, Prasanna Sattigeri, Moninder Singh, Kush R. Varshney, Yunfeng Zhang. Think Your Artificial Intelligence Software Is Fair? Think Again. IEEE Software, 36(4):76-80, 2019. [doi]

Possibly Related Publications

The following publications are possibly variants of this publication: