A Cost-Effective Algorithm for Selecting Optimal Bandwidth to Clear Malicious Codes

Jichao Bi, Xiaofan Yang, Wanping Liu, Da-Wen Huang. A Cost-Effective Algorithm for Selecting Optimal Bandwidth to Clear Malicious Codes. IEEE Access, 8:19900-19910, 2020. [doi]

Authors

Jichao Bi

This author has not been identified. Look up 'Jichao Bi' in Google

Xiaofan Yang

This author has not been identified. Look up 'Xiaofan Yang' in Google

Wanping Liu

This author has not been identified. Look up 'Wanping Liu' in Google

Da-Wen Huang

This author has not been identified. Look up 'Da-Wen Huang' in Google