Russian-German Astroparticle Data Life Cycle Initiative

Igor Bychkov, Andrey Demichev, Julia Y. Dubenskaya, Oleg L. Fedorov, Andreas Haungs, Andreas Heiss, Donghwa Kang, Yulia Kazarina, Elena Korosteleva, Dmitriy Kostunin, Alexander Kryukov, Andrey A. Mikhailov, Minh Duc Nguyen, Stanislav Polyakov, Evgeny Postnikov, Alexey O. Shigarov, Dmitry Shipilov, Achim Streit, Victoria Tokareva, Doris Wochele, J├╝rgen Wochele, Dmitry P. Zhurov. Russian-German Astroparticle Data Life Cycle Initiative. Data, 3(4):56, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.