Dual-branch residual network for lung nodule segmentation

Haichao Cao, Hong Liu 0005, Enmin Song, Chih-Cheng Hung, Guangzhi Ma, Xiangyang Xu, Renchao Jin, Jianguo Lu. Dual-branch residual network for lung nodule segmentation. Appl. Soft Comput., 86, 2020. [doi]

Abstract

Abstract is missing.