Research on the environmental impact factors of Hand-Foot-Mouth Disease in Shenzhen, China using RS and GIS technologies

Chunxiang Cao, Guanghe Li, Sheng Zheng, Jinquan Cheng, Guangchun Lei, Kun Tian, Yongsheng Wu, Xu Xie, Min Xu, Wei Ji. Research on the environmental impact factors of Hand-Foot-Mouth Disease in Shenzhen, China using RS and GIS technologies. In 2012 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, Munich, Germany, July 22-27, 2012. pages 7240-7243, IEEE, 2012. [doi]

Abstract

Abstract is missing.