A Context-aware Model to Support Ubiquitous Group Decision Making

João Carneiro, João Laranjeira, Goreti Marreiros, Carlos Filipe Freitas, Ricardo Santos. A Context-aware Model to Support Ubiquitous Group Decision Making. J. Internet Serv. Inf. Secur., 2(1/2):105-118, 2012. [doi]

Abstract

Abstract is missing.