Optimal Representation of Large-Scale Graph Data Based on K2-Tree

Liang Chang, Xiangxuan Zeng, Zhoubo Xu, Junyan Qian, Tianlong Gu, Houbing Song. Optimal Representation of Large-Scale Graph Data Based on K2-Tree. Wireless Personal Communications, 95(3):2271-2284, 2017. [doi]

Abstract

Abstract is missing.