BABAC: An Access Control Framework for Network Virtualization Using User Behaviors and Attributes

Yanzhe Che, Qiang Yang 0004, Chunming Wu, Lianhang Ma. BABAC: An Access Control Framework for Network Virtualization Using User Behaviors and Attributes. In Peidong Zhu, Lizhe Wang, Feng Xia, Huajun Chen, Ian McLoughlin, Shiao Li Tsao, Mitsuhisa Sato, Sun-Ki Chai, Irwin King, editors, 2010 IEEE/ACM Int'l Conference on Green Computing and Communications, GreenCom 2010, & Int'l Conference on Cyber, Physical and Social Computing, CPSCom 2010, Hangzhou, China, December 18-20, 2010. pages 747-754, IEEE, 2010. [doi]

Abstract

Abstract is missing.