MST Radars of Chinese Meridian Project: System Description and Atmospheric Wind Measurement

Gang Chen, Xiao Cui, Fei-Long Chen, Zhengyu Zhao, Yong Wang, Qi Yao, Chi Wang, Da-ren Lu, Shao-dong Zhang, Xiao-xi Zhang, Xiao Ming Zhou, Liang Huang, Wanlin Gong. MST Radars of Chinese Meridian Project: System Description and Atmospheric Wind Measurement. IEEE T. Geoscience and Remote Sensing, 54(8):4513-4523, 2016. [doi]

Abstract

Abstract is missing.