HotRing: A Hotspot-Aware In-Memory Key-Value Store

Jiqiang Chen, Liang Chen, Sheng Wang, Guoyun Zhu, Yuanyuan Sun, Huan Liu, Feifei Li 0001. HotRing: A Hotspot-Aware In-Memory Key-Value Store. In Sam H. Noh, Brent Welch, editors, 18th USENIX Conference on File and Storage Technologies, FAST 2020, Santa Clara, CA, USA, February 24-27, 2020. pages 239-252, USENIX Association, 2020. [doi]

Bibliographies