Structural optimization of lennard-jones clusters by hybrid social cognitive optimization algorithm

Yongjing Chen, Zhihua Cui, Jianchao Zeng. Structural optimization of lennard-jones clusters by hybrid social cognitive optimization algorithm. In Fuchun Sun, Yingxu Wang, Jianhua Lu, Bo Zhang, Witold Kinsner, Lotfi A. Zadeh, editors, Proceedings of the 9th IEEE International Conference on Cognitive Informatics, ICCI 2010, July 7-9, 2010, Beijing, China. pages 204-208, IEEE, 2010. [doi]

Authors

Yongjing Chen

This author has not been identified. Look up 'Yongjing Chen' in Google

Zhihua Cui

This author has not been identified. Look up 'Zhihua Cui' in Google

Jianchao Zeng

This author has not been identified. Look up 'Jianchao Zeng' in Google