Synthetic Aperture Radar (SAR) Interferometry for Assessing Wenchuan Earthquake (2008) Deforestation in the Sichuan Giant Panda Site

Fulong Chen, Huadong Guo, Natarajan Ishwaran, Wei Zhou, Ruixia Yang, Linhai Jing, Fang Chen, Hongcheng Zeng. Synthetic Aperture Radar (SAR) Interferometry for Assessing Wenchuan Earthquake (2008) Deforestation in the Sichuan Giant Panda Site. Remote Sensing, 6(7):6283-6299, 2014. [doi]

Authors

Fulong Chen

This author has not been identified. Look up 'Fulong Chen' in Google

Huadong Guo

This author has not been identified. Look up 'Huadong Guo' in Google

Natarajan Ishwaran

This author has not been identified. Look up 'Natarajan Ishwaran' in Google

Wei Zhou

This author has not been identified. Look up 'Wei Zhou' in Google

Ruixia Yang

This author has not been identified. Look up 'Ruixia Yang' in Google

Linhai Jing

This author has not been identified. Look up 'Linhai Jing' in Google

Fang Chen

This author has not been identified. Look up 'Fang Chen' in Google

Hongcheng Zeng

This author has not been identified. Look up 'Hongcheng Zeng' in Google