Stability for Time-Domain Elastic Wave Equations

Bochao Chen, Yixian Gao, Shuguan Ji, Yang Liu. Stability for Time-Domain Elastic Wave Equations. SIAM J. Math. Analysis, 56(1):433-453, February 2024. [doi]

Bibliographies