Advances in Random Fiber Lasers and Their Sensing Application

Hong Chen, Shaohua Gao, Mingjiang Zhang, Jianzhong Zhang, Lijun Qiao, Tao Wang, Fei Gao, Xinxin Hu, Shichuan Li, Yicheng Zhu. Advances in Random Fiber Lasers and Their Sensing Application. Sensors, 20(21):6122, 2020. [doi]

Abstract

Abstract is missing.