SeqMaker: A next generation sequencing simulator with variations, sequencing errors and amplification bias integrated

Shifu Chen, Yue Han, Lanting Guo, Jingjing Hu, Jia Gu. SeqMaker: A next generation sequencing simulator with variations, sequencing errors and amplification bias integrated. In Tianhai Tian, Qinghua Jiang, Yunlong Liu, Kevin Burrage, Jiangning Song, Yadong Wang, Xiaohua Hu, Shinichi Morishita, Qian Zhu, Guohua Wang, editors, IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine, BIBM 2016, Shenzhen, China, December 15-18, 2016. pages 835-840, IEEE, 2016. [doi]

Abstract

Abstract is missing.