Affirmative action under common school priorities: The top trading cycles mechanism case

Yajing Chen, Zhenhua Jiao, Ziyang Shen, Guoqiang Tian. Affirmative action under common school priorities: The top trading cycles mechanism case. Oper. Res. Lett., 47(3):190-196, 2019. [doi]

Authors

Yajing Chen

This author has not been identified. Look up 'Yajing Chen' in Google

Zhenhua Jiao

This author has not been identified. Look up 'Zhenhua Jiao' in Google

Ziyang Shen

This author has not been identified. Look up 'Ziyang Shen' in Google

Guoqiang Tian

This author has not been identified. Look up 'Guoqiang Tian' in Google