Selection Strategy for VM Migration Method

Yan-Ren Chen, I-Hsien Liu, Keng-hao Chang, Chuan-Gang Liu, Jung-Shian Li. Selection Strategy for VM Migration Method. JRNAL, 6(1):66-70, 2019. [doi]

Authors

Yan-Ren Chen

This author has not been identified. Look up 'Yan-Ren Chen' in Google

I-Hsien Liu

This author has not been identified. Look up 'I-Hsien Liu' in Google

Keng-hao Chang

This author has not been identified. Look up 'Keng-hao Chang' in Google

Chuan-Gang Liu

This author has not been identified. Look up 'Chuan-Gang Liu' in Google

Jung-Shian Li

This author has not been identified. Look up 'Jung-Shian Li' in Google