Accelerated Phase Shifting for Structured Illumination Microscopy Based on Deep Learning

Xu Chen, Bowen Li, Shaowei Jiang, Terrance Zhang, Xu Zhang, Peiwu Qin, Xi Yuan, Yongbing Zhang, Guoan Zheng, Xiangyang Ji. Accelerated Phase Shifting for Structured Illumination Microscopy Based on Deep Learning. IEEE Trans. Computational Imaging, 7:700-712, 2021. [doi]

Abstract

Abstract is missing.