Ultrafast Laser Engraving Method to Fabricate Gravure Plate for Printed Metal-Mesh Touch Panel

Weiyuan Chen, Wenlang Lai, Yuming Wang, Kaijun Wang, Shengyu Lin, Yuli Yen, Hong Hocheng, Tahsin Chou. Ultrafast Laser Engraving Method to Fabricate Gravure Plate for Printed Metal-Mesh Touch Panel. Micromachines, 6(10):1483-1489, 2015. [doi]

No reviews for this publication, yet.