WaaS - Wisdom as a Service

Jianhui Chen, Jianhua Ma, Ning Zhong 0001, Yiyu Yao, Jiming Liu, Runhe Huang, Wenbin Li, Zhisheng Huang, Yang Gao. WaaS - Wisdom as a Service. In Ning Zhong 0001, Jianhua Ma, Jiming Liu, Runhe Huang, Xiaohui Tao, editors, Wisdom Web of Things. pages 27-46, 2016. [doi]

Abstract

Abstract is missing.