Biomimetic modeling and three-dimension reconstruction of the artificial bone

Zhongzhong Chen, Zhijian Su, Shenggang Ma, Xiaoling Wu, Zhiying Luo. Biomimetic modeling and three-dimension reconstruction of the artificial bone. Computer Methods and Programs in Biomedicine, 88(2):123-130, 2007. [doi]

Abstract

Abstract is missing.