ITISS: an efficient framework for querying big temporal data

Zhongpu Chen, Bin Yao 0002, Zhi-jie Wang, Wei Zhang, Kai Zheng 0001, Panos Kalnis, Feilong Tang. ITISS: an efficient framework for querying big temporal data. GeoInformatica, 24(1):27-59, 2020. [doi]

Abstract

Abstract is missing.