Creative and diverse artwork generation using adversarial networks

Haibo Chen, Lei Zhao, Lihong Qiu, Zhizhong Wang, Huiming Zhang, Wei Xing, Dongming Lu. Creative and diverse artwork generation using adversarial networks. IET Computer Vision, 14(8):650-657, 2020. [doi]

Abstract

Abstract is missing.