A hybrid finite volume - finite element method for bulk-surface coupled problems

Alexey Y. Chernyshenko, Maxim A. Olshanskii, Yuri V. Vassilevski. A hybrid finite volume - finite element method for bulk-surface coupled problems. J. Comput. Physics, 352:516-533, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.