Applying HBMO-based SOM in Predicting the Taiwan Steel Price Fluctuation

Chui-Yu Chiu, Shu-Kai S. Fan, Po-Chou Shih, Yi-Hsin Weng. Applying HBMO-based SOM in Predicting the Taiwan Steel Price Fluctuation. IJEBM, 12(1), 2014. [doi]