Minimal model of interictal and ictal discharges "Epileptor-2"

Anton V. Chizhov, Artyom V. Zefirov, Dmitry V. Amakhin, Elena Yu. Smirnova, Aleksey V. Zaitsev. Minimal model of interictal and ictal discharges "Epileptor-2". PLoS Computational Biology, 14(5), 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.