Dynamic-BM: multispecies Dynamic BodyMap database from temporal RNA-seq data

Ya Cui, Xiaowei Chen, YiWei Niu, Dongpeng Wang, Huaxia Luo, Zhen Fan, Dan Wang, Wei Wu, XueYi Teng, Shunmin He, Jianjun Luo, Runsheng Chen. Dynamic-BM: multispecies Dynamic BodyMap database from temporal RNA-seq data. Briefings in Bioinformatics, 19(6):1302-1309, 2018. [doi]