Andbot: Towards Advanced Mobile Botnets

Xiang Cui, Binxing Fang, Lihua Yin, Xiaoyi Liu, Tianning Zang. Andbot: Towards Advanced Mobile Botnets. In Christopher Kruegel, editor, 4th USENIX Workshop on Large-Scale Exploits and Emergent Threats, LEET '11, Boston, MA, USA, March 29, 2011. USENIX Association, 2011. [doi]

No reviews for this publication, yet.