Optimized big data K-means clustering using MapReduce

Xiaoli Cui, Pingfei Zhu, Xin Yang, Keqiu Li, Changqing Ji. Optimized big data K-means clustering using MapReduce. The Journal of Supercomputing, 70(3):1249-1259, 2014. [doi]

Bibliographies