A Novel Hybrid Information Security Scheme for 2D Vector Map

Qingan Da, Jianguo Sun, Liguo Zhang, Liang Kou, Wenshan Wang, Qilong Han, Ruolin Zhou. A Novel Hybrid Information Security Scheme for 2D Vector Map. MONET, 23(4):734-742, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.