Design and Control of a Piezo Drill for Robotic Piezo-Driven Cell Penetration

Changsheng Dai, Yu Sun 0001, Liming Xin, Zhuoran Zhang, Guanqiao Shan, Tiancong Wang, Kaiwen Zhang, Xian Wang 0001, Lap-Tak Chu, Changhai Ru. Design and Control of a Piezo Drill for Robotic Piezo-Driven Cell Penetration. IEEE Robotics and Automation Letters, 5(2):339-345, 2020. [doi]

Abstract

Abstract is missing.