Wireless Charger Placement for Directional Charging

Haipeng Dai, Xiaoyu Wang, Alex X. Liu, Huizhen Ma, Guihai Chen, Wanchun Dou. Wireless Charger Placement for Directional Charging. IEEE/ACM Trans. Netw., 26(4):1865-1878, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.