Fixing, preventing, and recovering from concurrency bugs

Dongdong Deng, Guoliang Jin, Marc de Kruijf, Ang Li, Ben Liblit, Shan Lu, Shanxiang Qi, Jinglei Ren, Karthikeyan Sankaralingam, Linhai Song, Yongwei Wu, Mingxing Zhang, Wei Zhang 0022, Weimin Zheng. Fixing, preventing, and recovering from concurrency bugs. Science in China Series F: Information Sciences, 58(5):1-18, 2015. [doi]

Abstract

Abstract is missing.