A novel adaptive code block group hybrid automatic repeat request scheme for low earth orbit satellite networks

Zhongliang Deng, Hao Liu 0053, Ke Wang 0013, Wenliang Lin, Xiaoyi Yu, Shixuan Zheng. A novel adaptive code block group hybrid automatic repeat request scheme for low earth orbit satellite networks. Int. J. Satellite Communications Networking, 39(5):570-589, 2021. [doi]

Authors

Zhongliang Deng

This author has not been identified. Look up 'Zhongliang Deng' in Google

Hao Liu 0053

This author has not been identified. Look up 'Hao Liu 0053' in Google

Ke Wang 0013

This author has not been identified. Look up 'Ke Wang 0013' in Google

Wenliang Lin

This author has not been identified. Look up 'Wenliang Lin' in Google

Xiaoyi Yu

This author has not been identified. Look up 'Xiaoyi Yu' in Google

Shixuan Zheng

This author has not been identified. Look up 'Shixuan Zheng' in Google