A novel adaptive code block group hybrid automatic repeat request scheme for low earth orbit satellite networks

Zhongliang Deng, Hao Liu 0053, Ke Wang 0013, Wenliang Lin, Xiaoyi Yu, Shixuan Zheng. A novel adaptive code block group hybrid automatic repeat request scheme for low earth orbit satellite networks. Int. J. Satellite Communications Networking, 39(5):570-589, 2021. [doi]

Possibly Related Publications

The following publications are possibly variants of this publication: