Dual of DE: a new scheme of differential evolution algorithm

Changshou Deng, Yucheng Tan, Bingyan Zhao, Yanlin Yang, Yan Liu, Hu Peng. Dual of DE: a new scheme of differential evolution algorithm. IJWMC, 8(4):406-413, 2015. [doi]

Abstract

Abstract is missing.