A MANET System Supporting TDMA and CSMA on One Commercial Network Card

Zhizhong Ding, Ke Cheng, Momiao Zhou, Tian Jiang, Xuewen Guo, Yinling Fu, Zechen Lin. A MANET System Supporting TDMA and CSMA on One Commercial Network Card. JCM, 15(2):148-156, 2020. [doi]

Abstract

Abstract is missing.