Corrigendum to "Affirmative action in school choice: A new solution" [Math. Social Sci. 92 (2018) 1-9]

Fangli Ding, Shihuang Hong, Zhenhua Jiao, Xinggang Luo. Corrigendum to "Affirmative action in school choice: A new solution" [Math. Social Sci. 92 (2018) 1-9]. Mathematical Social Sciences, 97:61-64, 2019. [doi]

Bibliographies