Modeling Human Intelligence in Customer-Agent Conversation Using Fine-Grained Dialogue Acts

Qicheng Ding, Guoguang Zhao, Penghui Xu, Yucheng Jin, Yu Zhang, Changjian Hu, QianYing Wang, Feiyu Xu. Modeling Human Intelligence in Customer-Agent Conversation Using Fine-Grained Dialogue Acts. In Jie Tang 0001, Min-Yen Kan, Dongyan Zhao 0001, Sujian Li, Hongying Zan, editors, Natural Language Processing and Chinese Computing - 8th CCF International Conference, NLPCC 2019, Dunhuang, China, October 9-14, 2019, Proceedings, Part II. Volume 11839 of Lecture Notes in Computer Science, pages 596-606, Springer, 2019. [doi]

Bibliographies